Horizonty umenia 3 - prihlásené príspevky

BAUS Jozef, Mgr.

BAUS Jozef, Mgr.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SR

Nekonečný tok média maľby
An endless stream of paintings as a medium

(stiahnuť)

Pozícia maľby v období po médiách. Schopnosť maľby vytvárať hybridné vizuálne objekty, v priestore tzv. expandovanej maľby. Priebeh vývoja práce s kompozíciou a jej zmeny v 20.st.

State of painting in the postmedial age.The ability of painting to create hybrid visual objects in the space of so called expandet painting. The course of evolution of composition work and its changes during 20th century.

BERGEROVÁ Xénia, doc., Mgr.art., ArtD.

BERGEROVÁ Xénia, doc., Mgr.art., ArtD.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava, SR

Echo a umenie
Echo and Art

(stiahnuť)

Princíp rezonancie a maľba, princíp rezonancie a umenie, rezonancia v globálnom svete (umenia).

The principle of resonance and painting, arts and principle of resonance, resonance in a global world (of art).

BERKYOVÁ Zlatica, MgA., Ph.D.

BERKYOVÁ Zlatica, MgA., Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Marco Bordogni – pěvecká instruktážní literatura
Marco Bordogni – singing instructional literature

(stiahnuť)

Příspěvek se zabývá instruktážní literaturou významného autora solfeggií a vokalíz Marca Bordogniho, seznamuje s výčtem a konkrétním metodicko-didaktickým účelem jednotlivých sbírek vokalíz a solfeggií.

The paper deals with instructional literature of eminent author – Marco Bordogni, introduces a list of specific methological and didactic purpose of individual collections of vocalises and solfeggios.

BEZDĚKOVÁ Hana, Mgr.

BEZDĚKOVÁ Hana, Mgr.
15. ZŠ v Plzni, Plzeň, CZ

Přínos práce ve školním sboru pro osobnostní rozvoj dětí
The benefits of working in the schol choir for personality development of children

(stiahnuť)

Systém školních sborů na 15. základní škole v Plzni umožňuje pracovat v pěveckém sboru dětem od I. do IX. tříd. Sborová práce přináší výrazná pozitiva do osobnostního rozvoje dětí, ale můžeme pojmenovat i některé negativní stránky a technické obtíže. Měřítkem může být např. vztah sboristů k soudobé hudbě.

The system of school choirs on 15. elementary school in Plzeň allows to work in the choirs to children from I. to IX. classes. Choral work brings significant benefits to the personality development of children, but we can also name some negative site and technical difficulties. The measure may be, for example, the relationship of the choristers to contemporary music.

CSEHIOVÁ Agáta, doc., Dr. univ., PhD.

CSEHIOVÁ Agáta, doc., Dr. univ., PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SK

Významné klaviristky 19. storočia
Important pianist - ladies of the 19th century

(stiahnuť)

Príspevok je venovaný interpretačnému umeniu významných klaviristiek, ktoré pôsobili na hudobnej scéne v 19. storočí a na prelome 19. a 20. storočia.

The study dedicated to the performing arts major pianist – ladies who worked on the music scene in the 19th century and the turn of the 19th and 20th centuries.

ČEMERIS Júlia

ČEMERIS Júlia
Národná hudobná akadémia P.I. Čajkovského v Kijeve, Kijev, UA

Квартет имени Лысенка. Музыка Шостаковича в интерпретации коллектива
The Quartet named by Lysenko . Shostakovich's music in the interpretation of the collective

(stiahnuť)

В статье раскрывается краткая биография Квартета имени Лысенко, его творческие достижения и вклад в развитие жанра квартета на Украине в ХХ-ХХІ веке. Изложен материал о влиянии произведений Д. Шостаковича и его личности на творческий путь квартета со слов видающегося скрипача, лауреата Премии имени Т. Г. Шевченко, Народного артиста Украины Анатолия Ивановича Баженова.

The article deals with a brief biography of the Quartet Lysenko , his creative achievements and contributions to the development of the quartet genre in Ukraine in the XX -XXI century . The paper presents data on the influence of works by Shostakovich and his personality in the career of the quartet with the words of the form violinist , laureate of Taras Shevchenko , the People's Artist of Ukraine Anatoly Bazhenov.

DICHTL Karel, PhDr.

DICHTL Karel, PhDr.
Prednáša konzorciálne na univerzitách, CZ

Idealizace přírodní a matriarchální symboliky ve struktuře Novákovy symfonické básně V Tatrách
*

(stiahnuť)

Předložená textová strukturace se zaměřuje na analýzu přírodních a matriarchálních atributů zakodifikovaných do kompoziční struktury symfonické básně V Tatrách Vítězslava Nováka (1870 – 1949) a současně podává systematizaci hudebně výrazových prostředků shora avizovaného díla.

*

FOLTÝNOVÁ Vendula, Mgr.

FOLTÝNOVÁ Vendula, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Osobnost hudebního skladatele a sbormistra Karla Kupky (1927 – 1985)
Personality of the composer and choirmaster Karel Kupka (1927 – 1985)

(stiahnuť)

Karel Kupka – ostravský hudební skladatel a sbormistr patří k méně známým tzv. regionálním skladatelům. Příspěvek mapuje život a dílo opomíjené osobnosti ostravského hudebního a kulturního prostředí.

Karel Kupka – the Ostrava composer and choirmaster is the less known so called regional composers. The paper describes the life and work of the neglected personality of Ostrava music and cultural environment.

FOLTÝNOVÁ Vendula, Mgr.

FOLTÝNOVÁ Vendula, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Helena Salichová – první akademická malířka ze Slezska
Helena Salichová – the first academic painter from Silesia

(stiahnuť)

Příspěvek se zabývá výjimečnou osobností uměleckého života na Ostravsku. Helena Salichová svůj život spojila se životem lidu svého rodného kraje, věnovala všechny své síly poznání jeho dávné minulosti, zvykům, písním, charakteristické mluvě v pohádkách a bajkách, aby vše v uměleckém podání zachovala současníkům ve své sběratelské, literární a výtvarné činnosti.

The paper deals with outstanding personalities of artistic life in the Ostrava region. Helena Salichová his life merged with the life of the people of his native region, devoted all his energies understanding of its ancient history, customs, songs, characterized by speaking in fairy tales and fables that everything in art administration maintained their contemporaries in their collector, literary and artistic activities.

GREGOROVÁ Lucia, Mgr. art.

GREGOROVÁ Lucia, Mgr. art.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Bratislava, SK

Kópie umeleckých diel – súčasť vysokoškolského vzdelávania
Art work copies – part of university level education

(stiahnuť)

Realizovanie kópií umeleckých diel v minulosti a dnes ako opodstatnená súčasť vzdelávacieho procesu, ich význam a prínos pre študentov vysokých škôl s výtvarným zameraním. Špecifiká technologických kópií a metodika výučby.

Art work copies in the past and now as critical part of education process, their relevance and contribution for universities of visual arts. Technological copies specifics and methodology of teaching.

HERENCSÁR Viktória, doc., ArtD.

HERENCSÁR Viktória, doc., ArtD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Skúsenosti po cimbalovom turné
Experiences of the Cimbalom Concert Tour

(stiahnuť)

Cimbalové oddelenie banskobystrickej Akadémie umení zorganizovalo aj vďaka podpore Tatra banky šesť koncertov v piatich slovenských mestách. Zámerom týchto podujatí bolo oboznámiť mládež, ale aj staršie generácie s históriou cimbalu a hráčskymi možnosťami, ktoré tento nástroj nepochybne ponúka. Vplyv týchto koncertov bude hmatateľný až po istom časovom odstupe, ale už v tejto chvíli si môžeme vážiť fakt, že mládež prejavuje veľký záujem smerom k cimbalu. Cimbalové oddelenie Akadémie umení v Banskej Bystrici veľmi ochotne príjme ponuku na odohranie koncertov, ktoré prispievajú k zlepšovaniu mena školy, mladým študentom poskytujú nabrať prepotrebné koncertné skúsenosti a v neposlednom rade pomáhajú popularizovať cimbal.

The cimbalom department of the Academy of Arts in Banska Bystrica organized six cimbalom concerts in five towns in Slovakia with the aid of the Tatra Bank. The aims of the concerts were to acquaint the history of this instrument, to show the possibilities of the playing on the cimbalom for the young people and for the parents. With this information we had to inspire them to choose this instrument in the future to learn in the music schools. The effects of these concerts we will feel later, but we had experience that the young people have a big interest to learn to play on this instrument. The cimbalom department of the Academy of Arts in Banska Bystrica would like to make such concerts in the future. These events acquire fame for the Academy and give concert possibilities for the young artist students. In addition the concerts popularize the cimbalom.

CHUMCHAL Jan, Mgr. a KUSÁK Jiří, PhDr., PhD.

CHUMCHAL Jan, Mgr. a KUSÁK Jiří, PhDr., PhD.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

K uměleckému profilu Zdeňka Kašpara (1925-2002) v kontextu lidové kultury Valašska
To artistic profile of Zdeněk Kašpar (1925-2002) in the context Walachia region

(stiahnuť)

Cílem příspěvku je představit osobnost Zdeňka Kašpara, který během svého života působil jako pedagog, vedoucí cimbálové muziky Jasénka, skladatel, upravovatel a sběratel lidových písní. Všechny jeho aktivity byly úzce spjaty s regionem Valašska, kde Zdeněk Kašpar také podporoval a napomáhal místním folklorním souborům a cimbálovým muzikám.

The report´s aim is to introduce Zdeněk Kašpar who was a life time a teacher, leader of cimbal group Jasénka, composer, arranger and collecter of folk songs. All of his activities were closely connected to the region of Walachia when Zdeněk Kašpar also supported and helped local folk groups and cimbal music groups.

JURČO Martin, Mgr. art., PhD.

JURČO Martin, Mgr. art., PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, SK

Význam štvorručnej hry v pedagogickom procese
The Importance of Four-Hand Piano Playing in the Educational Process

(stiahnuť)

Príspevok sa zaoberá základnou problematikou štvorručnej hry. Poukazuje na isté špecifiká tejto hudobnej formy, ktorým je nutné venovať pozornosť. Napriek veľkému prínosu štvorručnej hry, je jej využívanie neraz len okrajové.

The paper deals with the basic issues of piano four-hand playing. It points out certain peculiarities of this musical form, which you must pay attention. Despite the great contribution of four-hand playing, its use is often only marginal.

KAJZAR Martin, MgA.

KAJZAR Martin, MgA.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Joseph Aloys Tichatscheck - Wagnerův heldentenor z Čech
Joseph Aloys Tichatscheck / Wagner´s heldentenor from Bohemia

(stiahnuť)

Příspěvek mapuje uměleckou činnost a vzrůst osobnosti Tichatschecka – pěvce, který premiéroval Rienziho a Tannhäusera v titulní roli.

The paper describes an artistic activity and increase Tichatscheck celebrities - singers, who premiered Rienziho and Tannhäuser in the title role.

KOŁODZIEJSKI Maciej, Assoc. Prof., PhD. habilit.

KOŁODZIEJSKI Maciej, Assoc. Prof., PhD. habilit.
Academy of Humanities, Pultusk, PL

Motywacja w procesie nauczania i uczenia się muzyki
Motivation in the process of teaching and learning of music

(stiahnuť)

Autor podejmuje zagadnienie motywacji w procesie nauczania (działania dośrodkowe) i uczenia się (działania odśrodkowe) muzyki. Motywacja traktowana jest jako: (1) siła napędowa uczenia się, (2) stan gotowości do podjęcia określonego działania, (3) ukierunkowanie jednostki na osiągnięcie określonych celów.

The author is taking the issue of motivation in the process of teaching (centripetal action) and learning (centrifugal action) of music. Motivation is treated as: (1) a driving force of the learning, (2) standby mode for taking the defined action, (3) directing the individual at achieving defined objectives.

KRATOCHVIL Martin, PhD.

KRATOCHVIL Martin, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SK

Médium papiera ako diverzibilná a rizomatická stratégia tvorby
The medium of paper art as a divers and rizom strategy of creation

(stiahnuť)

Príspevok prezentuje podnety a výsledky workshopu papiera realizovanom na FVU AU v Banskej Bystrici.

The article show motivs and achievements from paper art workshop at FVU AU in Banská Bystrica.

KUPKOVÁ Janka, PhDr., CSc.

KUPKOVÁ Janka, PhDr., CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SK

Umelecké (hudobné) školstvo na Slovensku po roku 1989
Artistic (musical) education in Slovakia after 1989

(stiahnuť)

Príspevok sa zameriava na oblasť umeleckého (hudobného) školstva na Slovensku po roku 1989, so zreteľom na jeho vývojové determinanty, ako aj edukačné možnosti rozvíjania tradície i novátorských ambícií.

The contribution focuses on the area of artistic (musical) education in Slovakia after 1989, with regard to its developmental determinants of as well as the educational possibilities of developing tradition as well as innovative ambition.

KUSÁK Jiří, PhDr., Ph.D.

KUSÁK Jiří, PhDr., Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

K počátkům profilace odborné hudební výchovy v Ostravě od 90. let 19. století prostřednictvím Akademické hudební školy (1891-1917) Rudolfa Kadlečka
Origins of Professional Music Education in Ostrava since 1890s Exemplified by Academic Music School (1891-1917) of Rudolf Kadleček

(stiahnuť)

Systematickou institucionální odbornou hudební výchovu v Ostravě můžeme časově zařadit na počátek 90. let 19. století. V této době vznikly první soukromé hudební školy, které můžeme z dnešního pohledu považovat za významné instituce vykazující nejen hudebněvýchovné, ale také širší umělecké aktivity. V roce 1891 zahájila činnosti v Ostravě Akademická hudební škola, která byla úzce spjata s osobností Rudolfa Kadlečka. Příspěvek se zabývá výchovně-vzdělávací i uměleckou činností Akademické hudební školy v letech 1891-1917.

Systematic institutional professional music education originated in Ostrava in early 1890s, when the first private music schools were founded, which from the current point of view might be considered important institutions performing not only educational activities in music but also broader artistic activities. In 1891 the Academic Music School, closely connected with the name of Rudolf Kadleček, commenced its activity in Ostrava. The present contribution analyses educational and artistic activities of the Academic Music School in the years1891-1917.

MATEJOVÁ Miriam, PaedDr., PhD.

MATEJOVÁ Miriam, PaedDr., PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, SK

Študentská umelecká činnosť
Student artificial activity

(stiahnuť)

Príspevok pojednáva o vzniku, vývoji, ročníkoch a súčasnom stave interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť, ktorú od roku 2002 organizuje Katedra hudby PF KU v Ružomberku.

The contribution discusses the origins, evolution, and current state of interpretive competition Student artificial activity, which since 2002 is organised by the Department of music of the PF KU in Ružomberok.

MEDŇANSKÁ Irena, prof., Mgr. art., PhD.

MEDŇANSKÁ Irena, prof., Mgr. art., PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SK

Absencia esteticko-umeleckej kompetencie v kľúčových kompetenciách
A Lack of Aesthetic-Artistic Competence in Key Competences

(stiahnuť)

Výchovno-vzdelávací proces po r. 1990 sa sústredil na rozvoj kompetencií. Vytvoril sa aj európsky rámec kľúčových kompetencií, v ktorom na poslednom mieste je kultúrna kompetencia. V tomto systéme však absentuje esteticko-umelecká kompetencia, ktorá rozvíja najmä predstavu, tvorivosť, fantáziu, kreativitu a podieľa sa na kvalite emocionálneho prežívania, či kultivovaného spoločenského jednania a konania. Rozvoj zručností pre aktívne muzicírovanie, ba aj "radosť z hudby“ sa vytratili z rámca rozvíjaných kompetencií a ich absenciu už pociťujeme vo zvýšenom náraste patologických javov školskej populácie.

The educational process after 1990 focused on developing competences. There was established European framework of key competences, within which the last one is cultural competence. In this system there is a lack of aesthetic-artistic competence which develops mainly imagination, creativity, phantasy, and contributes to the quality of emotional experience or cultivated social dealings and conduct. The development of skills and abilities for active music making, and also “joy of music” disappeared from the frame of developing competences and their lack can be seen in increased growth of pathologies of school population.

MIŠKOVIČOVÁ Eva, Mgr. art., PhD.

MIŠKOVIČOVÁ Eva, Mgr. art., PhD.
Konzervatórium J. L.Bellu v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Odborné hudobno-teoretické publikácie využívané pri vyučovaní klasickej harmónie
Specialized publications of music-theory used in classical harmony teaching

(stiahnuť)

Pri vyučovaní základov klasickej harmónie sa využívajú učebnice pre tento predmet určené. Tie sú však dlhé roky nezmenené a neinovované. Na klasickú harmóniu pri vyučovaní je podstatný pohľad aj z inej odbornej literatúry. V príspevku uvedieme niektoré z týchto publikácií. Vytvoríme ich základnú charakteristiku a vzájomnú komparáciu.

In teaching the basics of classical harmony, the teacher uses textbooks for this subject. They have been, however, for many years unchanged and un-innovated. When teaching classical harmony, it is essential to have the perspective from different expert literature. In the paper, we provide the list of some of these publications. We will describe their essential characteristics and compare them.

MYŠKOVÁ Markéta, Mgr.

MYŠKOVÁ Markéta, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Ostravská meziválečná hudební kritika
Musical criticism of interward period in Ostrava

(stiahnuť)

Příspěvek mapuje vývoj hudební kritiky v Ostravě v meziválečném období, neopomíjí také osobnosti hudební kritiky meziválečného období.

This text describes the development of music criticism in Ostrava in the interwar period, does not neglect also the personalities of music critics interwar period.

NIDECKA Ewa, Ph.D.

NIDECKA Ewa, Ph.D.
University of Rzeszów, Rzeszów, PL

Detská tematika vo vokálnej tvorbe Andrzeja Nikodemowicza
Children subject in the vocal works of Andrzej Nikodemowicz

(stiahnuť)

Dielo skladateľa Andrzeja Nikodemowicza je rôznorodé, diferencované. V Poľsku je známy predovšetkým ako autor sakrálnych diel, aj keď stále nedostatočne. V jeho profánnej tvorbe predstavujú vokálne diela skôr minoritnú časť, ktorá vznikla v rôznych obdobiach. Piesne písal v prestávkach medzi veľkými vokálno-inštrumentálnymi a menšími inštrumentálnymi formami. Cyklus Trzy bajki o nocy i księżycu pre soprán a klavír vznikol v Ľvove v novembri 1966. Obsahuje tri piesne ku textu známej poľskej poetky Janiny Porazińskej. Dielo Andreja Nikodemowicza reprezentuje smer zvaný „nový romantizmus”, ktorý sa v Poľsku uchytil po roku 1975 a dotkol sa tých skladateľov, ktorí po rokoch fascinácie opustili svet avantgardy. Nikodemowicz bol jedným z prvých, ktorý vydal touto cestou.

Andrzej Nikodemowicz is a coposer of diverse works. He is mainly known as a composer of sacral works. His vocal pieces are rather narrow section of his whole creativity. The composer created the cycle in breaks between great vocal and instrumental compositions. The cycle Trzy bajki o nocy i księżycu (The Three Stories about the Night and the Moon) for the soprano and pianoforte was created in Lvov in November 1966. It contains three songs with lyrics by Polish poet Janina Porazińska. Andrzej Nikodemowicz's works belong to the trend called “New romanticism”, which in Poland became established after 1975. In the mainstream created Polish composers, who went through the experience of avant-garde music. Andrzej Nikodemowicz was one of the first, who has been started and continued the artistic way.

PECHÁČEK Stanislav, prof., PhDr., Ph.D.

PECHÁČEK Stanislav, prof., PhDr., Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Praha, CZ

Duchovní sborová tvorba Jana Hanuše
Sacred choral compositions of Jan Hanuš

(stiahnuť)

Mimořádně rozsáhlá tvorba duchovních sborových skladeb J. Hanuše vznikla z větší části pro potřeby těles při chrámu sv. Markéty v Břevnově, vedle toho sem ale patří také několik skladeb hlubšího filozofického obsahu, které přesahují interpretační možnosti amatérských chrámových sborů. Tvoří ji především 8 mší (včetně vrcholného Requiem) a množství drobnějších skladeb pro různé typy sborů; duchovní obsah mají také jeho některé kantáty (Ecce homo, Píseň bratra slunce). Hanušova duchovní tvorba je dokladem jeho křesťanského světového názoru a zásadních životních postojů, jichž se nevzdal ani v době komunistické totality.

Sacred choral pieces of Jan Hanuš are extraordinarily numerous. Most of them were composed for choruses in the temple of Saint Markéta in Prague – Břevnov. In the centre of this area of Hanuš´s output can we found 8 masses, including Requiem, one of his masterpieces, followed by many smaller compositions for different kinds of choruses. Also several of his cantatas have spiritual content.

POBUCKÁ Tereza, Mgr.

POBUCKÁ Tereza, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Offertorium solenne Šimona Brixiho
Offertorium solenne of Simon Brixi

(stiahnuť)

Český barokní skladatel, varhaník, sbormistr a kantor Šimon Brixi, žijící v letech 1693-1735, zanechal ve svém hudebním odkaze dílo čítající kolem 40 skladeb. Jednou z nich je i Offertorium solenne de Epiphania Domini / Reges de Saba, komponované počátkem 18. století na český text. Skladba poprvé vychází tiskem až roku 1958 v Pohankově Dějinách české hudby v příkladech. Autorka přibližuje čtenářům Brixiho malou kantátu, která je pro většinu veřejnosti neznámá.

Around 40 pieces of a musical work were left to us by a Czech baroque composer, organist, choirmaster and music teacher Šimon Brixi, who lived in the years 1693-1735. One of them is Offertorium solenne de Epiphania Domini / Reges de Saba which was composed in the early 18th century using the Czech text. The first printed composition was published in Pohanka’s “History of Czech Music in Examples“ in 1958. The author introduces to readers Brixi‘s small cantata that is unknown to the majority of people.

POLOHOVÁ Marta, PaedDr., Mgr. art., PhD.

POLOHOVÁ Marta, PaedDr., Mgr. art., PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SK

Špecifiká práce hlasového pedagóga na Katedre hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF PU v Prešove
Specifics of a voice teacher at the Music Department of the Institute of Music and Fine Arts FF PU in Prešov

(stiahnuť)

Cieľom príspevku je špecifikácia práce hlasového pedagóga na fakultách s učiteľským zameraním. Spevácky prejav prijatých uchádzačov je na rôznej interpretačnej úrovni a so žánrovo rôznorodým záujmom, čo podporuje tvorivosť a variabilitu hlasového pedagóga vo vyučovacom procese.

The goal of this paper is the work specification of voice teacher at the faculties where study is teachers orientated. Vocal speech of admitted applicants is on different interpretative level and with various genre interests, which encourages creativity and variability of voice teacher in the learning process.

STRENÁČIK Peter, Mgr. art., PhD.

STRENÁČIK Peter, Mgr. art., PhD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Vybrané osobnosti súčasnej slovenskej husľovej školy II.
Selected Figures of Contemporary Slovak Violin School II.

(stiahnuť)

Príspevok sa zaoberá vybranými osobnosťami slovenského husľového školstva. Prináša umeleckú, pedagogickú a osobnostnú charakteristiku Bohumila Urbana (1935), Karola Petrócziho (1944), Petra Michalicu (1945), Anny Hölblingovej (1947), Jely Špitkovej (1947), Jozefa Kopelmana (1949) a Andrey Šestákovej (1951).

The article deals with selected personalities - pioneers of Slovak violin education. It brings the artistic, educational and personal characteristics of Bohumil Urban (1935), Karol Petróczi (1944), Peter Michalica (1945), Anna Hölblingová (1947), Jela Špitková (1947), Jozef Kopelman (1949) and Andrea Šestáková (1951).

STRENÁČIKOVÁ Mária, doc., Mgr. art., CSc.

STRENÁČIKOVÁ Mária, doc., Mgr. art., CSc.
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Poznámky o hudbe vo vybraných dielach J. A. Komenského
Notes on Music in Selected Works of Comenius

(stiahnuť)

Hudba a hudobná výchova zaujíma v rozsiahlom diele J. A. Komenského nezastupiteľné miesto. „Učiteľ národov“ chápal hudbu ako významný prostriedok výchovy a zároveň nenahraditeľnú hodnotu v intelektuálnom, mravnom a náboženskom vývine človeka. Príspevok sa zaoberá Komenského myšlienkami o hudbe a hudobnej výchove v dielach Informatorium maternum, Schola ludus a Orbis sensualium pictus.

In the extensive work of Comenius, music and music education play unsubstitutable role. "The teacher of the nations" considered music to be the important means of education, and at the same time, the irreplaceable value in the intellectual, moral and religious development of the human being. The paper describes Comenius’s ideas and thoughts about music and music education written in his works Informatorium maternum, Schola ludus and Orbis sensualium pictus.

STRENÁČIKOVÁ Mária, PaedDr., PhD.

STRENÁČIKOVÁ Mária, PaedDr., PhD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Stratégie podporujúce kritické myslenie vo vyučovaní hudobno-teoretických predmetov
Teaching strategies to promote critical thinking in teaching music-theoretical subjects

(stiahnuť)

Príspevok sa zaoberá problematikou kritického myslenia, ktorá je čoraz viac diskutovaná aj v našich školách. Popisuje konkrétne stratégie, ktoré prispievajú k jeho rozvoju a ktoré môže učiteľ použiť aj vo vyučovaní hudobno-teoretických predmetov.

The paper deals with critical thinking that is, recently, more and more discussed topic in our schools. It describes particular strategies, which promote critical thinking skills development and which could be used in teaching music-theoretical subjects.

SZABÓ István, DLA

SZABÓ István, DLA
University of Debrecen, Debrecen, HU

Az ütőhangszeres képzés változásai Debrecenben
Changes of percussion education in Debrecen

(stiahnuť)

A zenei képzés intézményrendszere Debrecenben az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül. Napjainkban itt található Magyarország legnagyobb ütőtanszaka valamint a hangszeres képzés szinte teljes vertikuma.

The institutional system of music education in Debrecen has changed a lot in recent times. Here is the largest percussion department in Hungary and it offers all levels of the instrumental education.

ŠICKOVÁ Zuzana, Mgr.

ŠICKOVÁ Zuzana, Mgr.
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK

Analýza výtvarnej tvorby Alberta Marenčina ako kultúrneho fenoménu
Analysis in visual art of Alberta Marenčin as a cultural phenomenon

(stiahnuť)

Prelínanie dvoch kultúrnych svetov, francúzskeho a slovenského, v tvorbe významnej osobnosti kultúrneho života. Obraz a text v extenzii a interferencii tvorby Marenčina.

Blending of two cultural univers, french and slovak, in creating of signifiant personality of cultural life as is Albert Marenčin. Image and text in extension and interference of creation of Marenčin.

ŠKVARKOVÁ Jana, doc., MgA., ArtD.

ŠKVARKOVÁ Jana, doc., MgA., ArtD.
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Klavírne diela študentov doktorandského štúdia na FMU AU v Banskej Bystrici
Piano works of doctoral students at FMU AU in Banská Bystrica

(stiahnuť)

Klavírne diela študentov doktorandského štúdia na FMU AU v Banskej Bystrici predstavujú dôležitú súčasť celkového profilu autorov. Text príspevku koncepčne vychádza z hľadania štýlotvorných javov jednotlivých skladieb. Skladby sú rôznej náročnosti orientovanej na detského interpreta, žiakov a študentov stredných a vysokých škôl.

Piano works of doctoral students at FMU AU in Banská Bystrica is an important part of the overall profile of the authors. The text conception is based on the characteristics of the compositional styles and the creative statements of the composers mentioned. The pieces are of varying difficulty oriented on the child performers, pupils and students of secondary schools and universities.

ŠUTKOVÁ Lucia, Mgr.

ŠUTKOVÁ Lucia, Mgr.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, SK

Hudobno-pohybové aktivity v detskom folklórnom súbore
Musical and motional activities in a children folk group

(stiahnuť)

Predmetom práce je tvorivá činnosť v detskom folklórnom súbore. Cieľom práce je na základe poznania dostupných metodických materiálov a nadobudnutých skúseností z vyučovacej praxe popísať efektívne postupy práce v detskom folklórnom súbore s využitím hudobno-pohybových aktivít.

The aim of the work is to describe effective process of work by understanding available methodical material and acquired experience of teaching practice in a children's folklore ensemble and using music and movement activities.

TÓTH-BAKOS Anita, Mgr., PhD.

TÓTH-BAKOS Anita, Mgr., PhD.
Univerzita J. Selyeho, Komárno, SK

Flautové školy na ZUŠ na Slovensku
Flute schools in basic art schools in Slovakia

(stiahnuť)

Flautová škola je systém pedagogického pôsobenia vynikajúcich pedagógov a je učebnicou hry v tlačenej forme kníh, ktorá poskytuje základný materiál pre výučbu hry na priečnej flaute. Obsahuje základné hudobno-teoretické a metodické poznatky, technické cvičenia, prednesové a komorné skladby pre začínajúcich flautistov. Témou príspevku sú flautové školy na ZUŠ na Slovensku. Cieľom príspevku je v prvom rade zmapovať flautové školy zahrnuté v učebných osnovách hry na priečnej flaute na základnom stupni umeleckého školstva na Slovensku a v druhom rade zmapovať ďalšie, v učebných osnovách nezaradené, na Slovensku dostupné nové, progresívne flautové školy. Flautové školy sme spracovali pomocou deskriptívnej, kompilačnej a komparačnej metódy, poskytujme ich stručný prehľad, charakteristiku, analýzu a hodnotenie ich predností a nedostatkov.

Flute schools are system of excellent educational activities of teachers and printed instructional books that provide background material to learn to play the flute. It contains basic music theory and methodological knowledge, technical exercises, solo and chamber music pieces for beginning flutists. The topic of the paper is flute schools at the art schools in Slovakia. The paper firstly mapped flute schools included in the curriculum of the flute playing at primary level art schools in Slovakia and secondly mapped other, in curriculum not included newer flute schools available in Slovakia. We worked with descriptive and comparative methods and provided overview, characterization, analysis and evaluation of strengths and weaknesses of mentioned flute schools.

URBAN Martin, Mgr. art., PhD.

URBAN Martin, Mgr. art., PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, SK

Choreografické osobnosti stredného Slovenska 1.
Choreographic personalities Central Slovakia 1.

(stiahnuť)

Príspevok mapuje tvorbu a vplyv vybraných choreografických osobností stredného Slovenska na folkloristické dianie. V prvej časti sa orientujeme v prehľade tvorcov a bližšie sa zameriavame na Banskú Bystricu a Zvolen. Konkrétne sú to Mária Mázorová, Igor Kovačovič, Ján Husárik a Ján Jamriška. Súčasťou je prehľad ich tvorby a princípy, ktoré sa prejavili v ich choreograficko – pedagogických doktrínach.

Post production and maps the impact of selected choreographic personalities of central Slovakia on folkloristic movement. In the first part we focus in the report makers and closer focus on Banská Bystrica and Zvolen. Namely Mária Mázorová, Igor Kovačovič, Ján Husárik and Ján Jamriška. Included is an overview of their work and principles that are reflected in their choreographic - pedagogical doctrine.

VALACHOVÁ Daniela, doc., PaedDr., PhD.

VALACHOVÁ Daniela, doc., PaedDr., PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK

Možnosti interpretácie výtvarného diela v edukačnej praxi
Possibilities of the artwork interpretation in the educational praxis

(stiahnuť)

Príspevok prezentuje možnosti využitia interpretácie výtvarného diela v rôznych vekových kategóriách žiakov v edukačnej realite.

The article presents possibilities of using the interpretation of artworks of pupils from different age groups in the educational reality.

VÁRADI Judit, Ph.D

VÁRADI Judit, Ph.D
University of Debrecen, Debrecen, HU

Počúvanie hudby ako forma hudobnej aktivity
Listening to music as a form of musical activity

(stiahnuť)

Hudobná aktivita má tri aspekty: tvorbu, reprodukciu a percepciu. Ak skúmame ako si ľudia vyberajú hudbu, malo by nám napadnúť, že ľudia si vyberajú to, čomu rozumejú a že rozumejú len tomu, k čomu boli vedení – na čo sú zvyknutí, čoho význam poznajú... a to je limitované tým, čo môžu vnímať.

Musical activity has three aspects: creation, reproduction and perception. Examining how music is chosen, it should be borne in mind that people select what they can understand, and they can understand only what they have grown accustomed to and the meaning of which they are familiar with, which is limited by what they can perceive.

VÍŠEK Tomáš, MgA.

VÍŠEK Tomáš, MgA.
Akademie múzických umění v Praze, Praha, CZ

Pozitivní či negativní vyznění hodnocení hudebního výkonu
Positive or negative face of the evaluation concerning musical performance

(stiahnuť)

Někdy stačí přehodit pořadí vět, potlačit, zamlčet či naopak zdůraznit jisté elementy, změnit úvod či zakončení – a kritika nebo posudek náhle vyzní úplně jinak.Tento článek se snaží poukázat na některé typické jevy, se kterými se při kritikách (nejen hudebních) často setkáváme...

We can change the order of sentences or clauses, bagatelize, omit or stress some elements, change the introduction or the end – and the criticism or review has suddenly absolutely different face. This article endeavours to look at some typical features, which are often to be met at these (not only musical) reports...

ZIEGELBAUEROVÁ Adéla, Mgr.

ZIEGELBAUEROVÁ Adéla, Mgr.
Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, CZ

Witold Lutosławski a Varšavský podzim v českém dobovém kontextu
Witold Lutosławski and Warsaw Autumn in Czech period context

(stiahnuť)

Příspěvek pojednává o skladateli W. Lutosławském, velkém polském hudebním festivalu a přínáší jejich zhodnocení z pohledu české společnosti, který jsme získali z korespondence a dobového tisku.

This text discusses the composer W. Lutoslawski, a large music festival in Poland and brings their appreciation from the perspective of Czech society which we received from correspondence and contemporary press.

ŽIARNA Miriam, PaedDr,. Mgr. Art., PhD., ArtD.

ŽIARNA Miriam, PaedDr,. Mgr. Art., PhD., ArtD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, SK

Interpretačná analýza piesní Seltsame Lieder I. od Petra Martinčeka van Groba
Interpretative Analysis of songs Seltsame Lieder I. of Peter Martinček van Grob

(stiahnuť)

Piesňový cyklus Seltsame Lieder I. od Petra Martinčeka van Groba je interpretačne atraktívny a zaujímavý z kompozičných, vokálno-technických, obsahovo-tematických a jazykových dôvodov. Kladie na interpreta požiadavku správnej dikcie nemeckého jazyka a adekvátneho uplatňovania prednesovo-výrazových prostriedkov s cieľom dosiahnuť presvedčivú interpretáciu.

Songs Seltsame Lieder I. of Peter Martinček van Grob are attractive and interesting in interpretations of composite, vocal-technical, thematic and linguistic reasons. From Artist requires the correct pronunciation of german language and adequate application of expressive means in order to achieve adequate interpretation.

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935