Prihlásené príspevky 2013 nemazat

01   NIDECKA Eva   Inspiracje artystyczne w dziełach litanijnych Andrzeja Nikodemowicza
02   BARANOVÁ Eleonóra   Kvalitatívne roviny hudobného vnímania
03   KRÁLOVÁ Eva   Využitie hudby v škole u žiakov v tranzitívnom období
04   DYTRTOVÁ Kateřina   Výtvarná výchova a Martin Honert, autor využívající vizuál i text
05   TOMANOVÁ Mária   Titulná postava Tosca v opere Giacoma Pucciniho Tosca - interpretačný pohľad
06   ŠIMČÍK Daniel   Vplyv multimédia na rozvoj hudobnosti dieťaťa
07   MASARYKOVÁ Eva   /Demolácie Ako dať transformácii etickú normu/
08   VALACHOVÁ Daniela   Kreativita v umeleckom vzdelávaní
09   STRENÁČIKOVÁ Mária ml.   Hudobná interpretácia vo svetle výkonovej motivácie
10   ADÁMEK René   Klavírní dílo Carla Czerného v nahrávkách zahraničních interpretů
11   VLČEKOVÁ Anna   Výber hudobného nástroja v štúdiu pre dospelých
12   STRENÁČIK Peter   Priekopníci slovenského husľového školstva
13   BALÁŽ Stanislav   Základné princípy husľovej hry pri interpretácii folklórnej hudby
14   BALÁŽ Stanislav   Prvé metodiky husľovej hry a ich vplyv na súčasné chápanie estetiky husľovej interpretácie umeleckých   slohov barok a klasicizmus
15   ŠŇUPÁRKOVÁ Markéta   Integrace hudby, literatury, dramatického a výtvarného umění jako prostředek pro rozvoj percepce hudby   dětí ve výuce hudební výchovy na víceletých gymnáziích
16   CZIKOROVÁ Katarína   Obraz, text a médium
17   PAVLIKÁNOVÁ Martina   Výtvarná výchova vo svete súčasného umenia a nových médií
18   PANDIOVÁ ŠTRBÁK Iveta   Vokálna edukácia na Slovensku v kontexte nonartificiálnej hudby
19   ŠEVČÍKOVÁ Veronika   Filmová biografie o hudebních osobnostech jako křižovatka žánrů
20   BREZINA Pavol, BETKO Miloš   Hudobné softvéry a kontinuálne vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy
21   MAŤAŠÍK Andrej   Aká vlastne bola „zakladateľská generácia“ SND?
22   CSEHIOVÁ Agáta   Hudobnovýchovná činnosť Bélu Bartóka
23   VÍŠEK Tomáš   Využití a aplikace dirigentských principů při hře na klavír
24   BÁRDIOVÁ Marianna   Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie
25   SPISAR Jan   /Příspěvek k výuce sborového zpěvu na katedře hudební výchovy pedagogické fakulty /
26   HOŇKOVÁ Jitka   K problematice lidové písně na Hlučínsku
27   KUPKOVÁ Janka   Prínos osobnosti Frica Kafendu v horizonte súčasnej slovenskej hudobnej kultúry
28   ŠKVARKOVÁ Jana   Východiská elementárnej umeleckej výchovy
29   SZABÓ István   Az üstdobra írt szóló darabok metodikai problémái.The methodical problems of the solo pieces written for timpani
30   VÁRADI Judit   Tanórán kívüli zenei ismeretterjesztés. Extracurricular dissemination of musical knowledge
31   MEDŇANSKÝ Karol   Viola da gamba v čase pôsobenia Johanna Sebastiana Bacha
32   GLOCKOVÁ Mária:   (Po) čítanie v partitúre Zeme dar
33   PETROVÁ Gabriela   Pohybová výchova v pregraduální přípravě učitelů mateřských škol
34   PALÚCH Martin   Slovenský dokument po roku 2000
35   KUSÁK Jiří   Etnická hudba v hudební výchově
36   POLOHOVÁ Marta   Arnold Flögl - určujúca osobnosť slovenskej opernej histórie v 30. a 40. rokoch 20. storočia
37   ŠTAFURA, ČULÍK, NAGY   Klasifikácia dreveného píšťalového fondu slovenských historických organov
38   PATÚCOVÁ Karin   Vstup do krajiny
39   SATKOVÁ Janka   Galerijná animácia v univerzitnom prostredí – stretnutie s umením
40   ŽIARNA Miriam   Interpretačné kurzy zo sólového spevu na Katedre hudby PF KU v Ružomberku
41   KOZEL David   Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě
42   ZAHRADNÍKOVÁ Zuzana   Implementácia vedy a umenia do vzdelávania učiteľov hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku
43   ŠOBÁŇOVÁ Petra   Výchova uměním v kontextu proměn didaktického myšlení a uměleckého pole
44   BERKYOVÁ Zlatica   Mathilde Marchesi a její vokalízy – přehled tvorby
45   ŤAHÚN-MENDELOVÁ Antónia   Inovácie vo vyučovaní hudobnej náuky ZUŠ
46   RÉCKA Adriana   Výtvarná výchova a učiteľstvo výtvarného umenia v kontexte pregraduálneho vzdelávania a odbornej prípravy budúcich učiteľov
47   MEDŇANSKÁ Irena   Európska dimenzia hudobnej pedagogiky
48   MIŠKOVIČOVÁ Eva   Charakteristika hudobno-teoretických predmetov na konzervatóriách a ich uplatnenie v praxi
49   ŠICKOVÁ Zuzana   Horizonty detského komiksu v primárnom vzdelávaní na Slovensku
50   STRENÁČIKOVÁ Mária   Hudobná gramotnosť v predškolskom veku
51   FRESSEROVÁ Božena   Vokálne prostriedky opernej postavy ako dominantné prvky jej javiskovej podoby.Tibor Frešo:Martin a slnko - postava Studenej princeznej
52   NEMKOVA Oľga Vjačeslavovna   РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФОРМ ПОЧИТАНИЯ БОГОМАТЕРИ
53   URBAN Martin   Využitie moderných didaktických postupov pre rozvoj tanečníka

Prihlásené príspevky 2014

01   ADÁMEK, René, prof., MgA.   Klavírní duo v kontextu klavírních světových soutěží
02   CSEHIOVÁ, Agáta, doc., Dr.univ., PhD.   Zoltán Kodály a Slovensko
03   DEMCHENKO, Alexander Ivanovich, prof., Dr. of Art   Regularities of Artistic - Historical Evolution
04   DICHTL, Karel, PhDr.   Několik poznámek k profilaci naturistické symboliky v Novákově symfonické básni O věčné touze
05   HERENCSAR, Viktória, doc., ArtD.   Application of the Kodály Method in the Instrumental Education
06   HERENCSAR, Viktória, doc., ArtD.   The Development of the Improvisational Skills from Childhood
07   KODYSOVÁ,Gabriela, Mgr.   Sv. Jan Sarkander v barokním umění
08   KOZEL, David, PhDr., Ph.D.   Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy
09   MATEJOVÁ, Miriam, PaedDr.,PhD.   Klavírna tvorba Jozefa Chládka (1856 – 1928)
10   NIDECKA, Ewa, Ph.D.   The repertoire of Subcarpathian Philharmonic in 2009 - 2014
11   PAVLIKÁNOVÁ, Martina PaedDr., PhD.   Výtvarná výchova a galerijná pedagogika vo svete súčasného umenia a nových médií
12   SZYNDLER, Magdalena, dr.   The Perception of Music Folklore Elements in Poland among Children and Young People .Teschen Silesia Case Study
13   VALACHOVÁ, Daniela, doc.,PaedDr,. PhD.   Možnosti skúmania výtvarného nadania u detí a mládeže
14   CZIKOROVÁ, Katarína,Mgr. art., Art.D.   Animácia ako vizuálna informácia
15   ŠTRBÁK, Marek, Mgr. art., PhD.   Vývoj povolania organistu na Slovensku na prelome 18. a 19. Storočia
16   ŠTRBÁK PANDIOVÁ, Iveta, Mgr., PhD.   Motivačné vokálne hry v hlasovej výchove na druhom stupni základných škôl
17   STRENÁČIKOVÁ MÁRIA, PaedDr., PhD.   Herectvo v kontexte psychológie
18   KUPKOVÁ JANKA,PhDr., CSc.   Hudobno-edukačné programy verejnoprávneho rozhlasu na Slovensku a ich recepčná rezonancia u poslucháčov
19   POLOHOVÁ, Marta, PaedDr., Mgr. art., PhD   Mikuláš Moyzes - Vexilla regis a jej interpretačné špecifiká (k 70. výročiu úmrtia skladateľa)
20   HORÁKOVÁ, Dominka, Mgr.art,Art.D. PATÚCOVÁ, Karin, Mgr. art., ArtD.   Laboratórium v krajine
21   BERKYOVÁ, Zlatica, MgA.,Ph.D.   Giuseppe Concone - pěvecká instruktážní literatura
22   VÁRADI, Judit, PhD., associate profesor   Methodological aspects of youth concerts
23   MURIN MICHAL, doc., MgA., ArtD.,   Tečúce festivaly VAF (ex) & DigiVAF(ex) 2004 – 2011
24    
25   MIŠKOVIČOVÁ, Eva, Mgr.art.,PhD.   Analýza skladieb s prihliadnutím na štandardy a medzipredmetové vzťahy hudobno - teoretických predmetov
26   ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana,PaedDr., Mgr. art., PhD.   Hudobná analýza v službe didaktiky na príklade Sonáty pre organ č. 1 Alexandre Guilmanta
27   TISCHLER, Ladislav, Mgr., PhD.   Divadlo v procese vzdelávania
28   ŽIARNA, Miriam, PaedDr., PhD.,ArtD.   Aktuálne otázky vokálnej techniky v muzikálovom a pop - rockovom speve
29   SATKOVÁ, Janka, PaedDr., PhD.   Reflexie budúcich učiteliek na prvom stupni ZŠ na zážitkové vyučovanie výtvarnej výchovy na univerzite
30   VLČEKOVÁ, Anna, PaedDr.,DiS. art.   Motivačné a demotivačné činitele štúdia dospelých v ZUŠ
31   MICHALSKI, Andrzej, prof.nadzw. dr. hab.   Polskie szkolnictwo muzyczne w now ej rzeczywistości politycznej 1945 - 1964
32   MEDŇANSKÝ, Karol, doc., Mgr.art., PhD.   Viola da gamba vo francúzskej hudbe 16. - 18. storočia
33   FOLTÝNOVÁ, Vendula, Mgr.   Sborové dílo skladatele Dobroslava Lidmily a jeho přínos sborovému umění
34   ŠKVARKOVÁ, Jana, doc., ArtD.   Ivan Hrušovský a jeho klavírne kompozície
35   PAVLIKÁNOVÁ, Martina PaedDr., PhD.   Výtvarná výchova a galerijná pedagogika vo svete súčasného umenia a nových médií
36   STRENÁČIK, Peter, Mgr. art.,PhD.   Vybrané osobnosti súčasnej slovenskej husľovej školy
37   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben
38   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben
39   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben
40   Szabó István DLA   Az üstdobjáték változása a zenetörténetben

9. ročník teatrologickej konferencie

FORMOVANIE TVORIVEJ INDIVIDUALITY (OD ZRUČNOSTÍ KU KREATIVITE)

Fakulta dramatických umení Akadémie umení organizuje na počesť spisovateľa, dramatika, teatrológa a vysokoškolského pedagóga profesora Petra Karvaša 30.11. a 1.12. 2012 v Banskej Bystrici 9. ročník v cykle medzinárodných teatrologických konferencií Dnes a tu. Akadémia umení usporadúva túto akciu ako pripomienku banskobystrického rodáka, významného slovenského spisovateľa, dramatika a teatrológa, vysokoškolského profesora Petra Karvaša, je programovo zameraná na citlivú a zložitú problematiku prípravy talentovaného uchádzača o štúdium na profesionálnu umeleckú prax. Dodnes sa v praxi stretávame s názorom, ktorý je rezíduom tradície do 19. storočia, keď talentovaný mladý človek nadobudol skúsenosti a zručnosti od starších praktikov. V 20. storočí sa v Európe väčšinovo presadil koncept komplexného rozvoja osobnosti mladého tvorcu tak, aby popri remeselných zručnostiach disponovali aj dôležitými poznatkami o vývoji umenia a jeho teórii, ale i v príbuzných či všeobecnejších oblastiach (estetika, filozofia). Naplnil sa predpoklad, že takto vzdelaná a pripravená umelecká individualita je schopná samostatne a originálne umelecky tvoriť a neobmedzovať sa na ambíciu čo najdokonalejšie reprodukovať overené hodnoty.

10. MEDZINÁRODNÁ TEATROLOGICKÁ KONFERENCIA

V roku 2013 už po desiaty raz Akadémia umení v Banskej Bystrici organizujeme medzinárodnú teatrologickú konferenciu v cykle DNES A TU, ktorý je venovaná pamiatke banskobystrického rodáka, významného dramatika a teoretika a skvelého pedagóga, profesora Petra Karvaša.

Jubilejný, desiaty ročník konferencie sme sa rozhodli usporiadať 29. a 30. novembra 2013 na tému Postavenie divadla v spoločnosti.

Téma umožňuje uplatniť historický pohľad a porovnávať meniace sa postavenie divadla, divadelnej tvorby a divadelného umelca v rozličných časopriestorových súradniciach a rozličných typoch organizácie spoločnosti, ale rovnako umožňuje aj analýzu konkrétnych divadelných diel a ich spoločenskej reflexie, a generuje i možnosť teoreticky skúmať problematiku kontaktu talentovaného a vysokoškolsky pripraveného uchádzača s profesionálnou umeleckou praxou.

Podrobnejšie informácie:

Ďalšie články...

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935