Preukaz študenta

Preukaz ISIC študenta AU v dennej forme štúdia

Akadémia umení v Banskej Bystrici v súlade s §67 ods.2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,v súlade s internými predpismi AU a v spolupráci s CKM SYTS a spoločnosťou TransData vydáva Preukaz študenta (ďalej len PŠ) na báze bezkontaktnej čipovej karty Mifare DESfire ev1 8kB s vizuálom ISIC:

isic1isic2

Preukaz študenta ISIC je:

 • preukaz študenta AU - slúži na identifikáciu študenta Akadémie umení v Banskej Bystrici.
 • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
 • má v sebe bezkontaktný čip Mifare DESfire ev1 8kB - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby amožností AU.


Funkcionality interné v rámci možností AU

 • vizuálna identifikácia na študijných oddeleniach
 • vizuálna identifikácia v Akademickej knižnici AU
 • vizuálna identifikácia pri vstupe do učební a špecializovaných pracovísk AU


Funkcionality externé mimo AU

 • len s PŠ Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje zľavnené cestovné pre študentov do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Mgr.art.) alebo najdlhšie do veku 26 rokov
 • využitie zliav v autobusovej doprave /platnosť zliav podľa prepravného poriadku spoločností/
 • po aktivovaní v Dopravnom podniku SAD Zvolen využitie ako elektronická peňaženka
 • TransData ako systémový operátor systému TransCard zverejňuje aktuálne informácie pre držiteľov PŠ prostredníctvom webového portálu www.transcard.sk
 • preukaz do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • elektronická vstupenka pre podujatia organizované v sieti Ticketportal

Nové preukazy (Novoprijatí študenti)

Budúci študenti AU na všetkých stupňoch štúdia v dennej forme štúdia, majú povinnosť po doručení oznámenia o prijatí na štúdium na AU požiadať o vydanie preukazu študenta AU s vizuálom ISIC.

Je potrebné vyplniť elektronickú návratku cez https://ais2.aku.sk a požiadať o preukaz študenta AU podľa Návodu na vyplnenie e-návratky 

Elektronická návratka v systéme AiS2 automaticky generuje platobný príkaz, ktorý je nutné uhradiť do 31.júla 2017 iba prevodom na účet (nie poštovým poukazom). Platbu za preukaz z elektronickej návratky uhrádzajte so špecifickým symbolom, ktorý je vygenerovaný v platobnom príkaze . Je to potrebné dodržať kvôli párovaniu platieb.
Po zaevidovaní platby AU pripraví podklady pre tlač preukazu študenta.

Podmienkou vydania PŠ je podanie Žiadosti o vydanie PŠ ISIC a Prihláška za člena združenia CKM SYST , súhlas so spracovaním osobných údajov pre tlač PŠ spoločnosťou TransData a.s. a zaplatenie poplatku 24 Eur za PŠ AU (Dodatok č.5 Smernice č.99).

Žiadosť o vydanie PŠ ISIC a Prihláška za člena združenia CKM SYST , súhlas so spracovaním osobných údajov pre tlač PŠ spoločnosťou TransData a.s., ktorú po vytlačení podpísanú odovzdajú pri zápise.(Žiadosť_CKM_TransData_2017_nový preukaz)
docZiadost_CKM_TransData_2017_novy_preukaz.doc

Novoprijatí študenti si preberú aktivované preukazy na zápisoch, alebo na študijných oddeleniach fakúlt. Preukaz je
s aktivovanými externými aplikáciami (dopravné aplikácie).

Doktorandi

Doktorandi dennej formy štúdia dostávajú preukaz študenta s vizualizáciou medzinárodného preukazu ISIC na základedohody s CKM SYTS bez nároku na zľavu v doprave. Komerčné zľavy prislúchajúce k známkam ISIC platia.
Preukaz študenta I. stupňa štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (Mgr.art. a ArtD.), ak nenastanú dôvody na zmenu osobných údajov uvedených v preukaze študenta (zmena priezviska) a v prípade doktorandského štúdia sa nemení forma štúdia (na externú formu). Preukaz je majetkom študenta (pri akomkoľvek ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi).

Upozornenie

Nedodržanie pravidiel úhrady za nový preukaz, t. j. nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje alebo platba poštovým poukazom, má za následok:

 • Pre akademický rok 2017/2018 úhradu poplatku za nový preukaz je nutné uskutočniť do 31.07.2017.
 • vydanie preukazu bude možné až od 20.9.2017  a to po zápise na štúdium s dobou vybavenia nového preukazu študenta do 3 týždňov.
 • V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.

Predlžovanie platnosti preukazu

Pre študentov, ktorí svoj Preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC 09/2018, ktorá predĺži platnosť PŠ a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9.2018. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v akademickom roku 2017/2018.

isic 2018

Zaplatením členského poplatku  vo výške 12Eur za licenciu ISIC vrátane poplatku za externé funkcionality a dopravu a vypísanie žiadosti o prolongácii PŠ sú  podkladom pre elektronickú validáciu PŠ. Po nalepení známky bude váš preukaz elektronicky validovaný priamo pri zápise Administrátorkou AiS2, alebo si ho môžete validovať na Univerzitnom termináli v budove rektorátu AU /vo vestibule.

Upozornenie:
Študenti, ktorí dostanú nové karty (pri zápise alebo majú duplikát) - s predtlačenou platnosťou 09/2018 - si preukaz známkou neprolongujú.
 

SPÔSOB PROLONGÁCIE PREUKAZU ŠTUDENTA AU

1.  Do 31. augusta 2017 je  termín úhrady za prolongačnú známku iba bezhotovostným prevodom na účet:

 • číslo účtu: 700 006 7813/8180;
 • IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
 • variabilný symbol: FDU - 501; FMU - 201; FVU - 301;
 • špecifický symbol: rodné číslo študenta (celé bez lomítka)-správne vyplnenie údajov je potrebné pre automatické spárovanie platby
 • správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta
 • Študenti dennej formy štúdia vo všetkých stupňoch štúdia zaplatia za známku ISIC 12 €;
 • Ak sú všetky polia na zadnej strane preukazu zaplnené známkami, nie potrebná výmena preukazu. Pri lepení známky je najstaršia prelepená novou prolongačnou známkou.
 • Úhrada po 31. 8. 2017 je možná, ale vtedy vydanie prolongačnej známky bude možná až od 18.9.2017 v kancelárii č.117 rektorátu – RNDr. Barbara Lazoriková, administrátor AiS2

2. Známku získate pri zápise

 • Študenti dennej formy štúdia musia mať do 31.8.2017 uskutočnenú úhradu za známku.
 • Počas zápisu na akademický rok 2017/2018 odovzdajú vyplnenú Žiadosť CKM 2017 o prolongáciu a tí študenti, ktorí splnili vyššie uvedenú podmienku obdržia aktuálnu prolongačnú známku ISIC 09/2018 (je potrebné mať so sebou potvrdenie o štúdiu na AR 2017/2018 a prekaz študenta ISIC).
 • Študenti, ktorí cestujú na mobility ešte pred zápisom, si môžu prevziať známku od 15. 8. 2017 na rektoráte AU v kancelárii č.126.
 • Ak nebude známka vydaná, dôvodom je problém s platbou (po termíne, zlé platobné údaje, platba poštovým poukazom, neuhradené, ...).

3. Po nalepení známky je nutné vykonať elektronickú validáciu preukazu študenta

 • Pri prolongácii cez terminálovú aplikáciu počas zápisu sa údaje aktualizujú v čipe automaticky – nebude potrebné vyhľadať terminál
 • Elektronická validácia preukazu študenta je možná aj na Univerzitnom termináli vo vestibule AU.
Upozornenie:
Pri nedodržaní pravidiel úhrady za známku = nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje
Pre akademický rok 2017/2018 úhradu poplatku za známku je nutné uskutočniť do 31. 8. 2017. Ak uhradíte poplatok po tomto termíne, prolongačnú známku si môžete prevziať až od 18. 9. 2017 v kancelárii č. 117 na rektoráte – administrátor AiS2 V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.

Zľavy na ISIC:
Od septembra 2017 získate k svojej licencii ISIC aj kupónovú knižku so zľavnenými kupónmi. Všetky informácie o produkte ISIC nájdete aj na stránkach www.isic.sk

docZiadost_CKM_2017_prolongacia.doc

Strata preukazu:
Každú stratu, znefunkčnenie , odcudzenie PŠ alebo akúkoľvek ďalšiu udalosť, ktorá neumožní ďalšie použitie PŠ pre potreby držiteľa , je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na študijnom oddelení fakulty, ktorej je študentom. Správca SMPŠ AU zabezpečí okamžité zablokovanie preukazu pred jeho prípadným zneužitím.
 
Postup pri vydávaní náhradného preukazu študenta AU - duplikátu:
 
1. Zaplaťte poplatok za duplikát preukazu študenta AU vo výške podľa dôvodu na vydanie duplikátu preukazu:
 • z dôvodu poškodenia, straty, uvedenia nesprávnych údajov – 27€
 • pri zmene osobných údajov, pri strate s potvrdením od polície SR s predĺženou dobou platnosti licencie ISIC – 21,50€
 • pri zmene osobných údajov, pri strate s potvrdením od polície SR s rovnakou dobou platnosti licencie ISIC – 11,50€

Úhradu za duplikát preukazu študenta AU uskutočnite iba prevodom na účet (nie poštovým peňažným poukazom na účet):

 • číslo účtu: 700 006 7813/8180;
 • IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
 • variabilný symbol: FDU - 501; FMU - 201; FVU - 301;
 • špecifický symbol: rodné číslo študenta (celé bez lomítka)-správne vyplnenie údajov je potrebné pre automatické spárovanie platby
 • správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta
2. Vyplňte žiadosť o vydanie duplikátu
Stiahnite si tlačivo žiadosti o vydanie duplikátu preukazu:

Žiadateľ vyplní všetky položky. Uvedie dôvod, napr. strata, znehodnotenie, zmena priezviska, reklamácia, pre ktorý žiada vydať duplikát preukazu študenta AU.

3. Doručte žiadosť na študijné oddelenie fakulty
V rozmedzí do 14 dní od prijatia žiadosti o vydanie duplikátu bude zabezpečená tlač duplikátu preukazu študenta, ktorý si budete môcť vyzdvihnúť na študijnom oddelení fakulty. Duplikát si prevezmete aktivovaný a použiteľný v externých aplikáciách.
 
4. Postup po vydaní duplikátu preukazu študenta AU
Štátna vedecká knižnica:
Je potrebné oznámiť, že máte duplikát preukazu, aby Vám zaviedli nové číslo karty do systému.
Doprava:
Ak ste využívali kartu u dopravcov ako elektronickú peňaženku (mali ste finančný kredit na starej karte), tak na základe potvrdenia Vám v dopravnej kancelárii príslušného dopravcu prenesú zostatkový finančný kredit na novú kartu.
Dopravná kancelária SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje MHD v Banskej Bystrici, je na adrese Ulica 29. augusta č. 24 Banská Bystrica:
- dopravná kancelária v BB na web stránkach SAD Zvolen http://www.sadzv.sk/dopravne-kancelarie2
 

NEFUNKČNÝ PREUKAZ

V prípade, že máte nefunkčný preukaz, nie je mechanicky poškodený informujte sa u Administrátora AiS2 (RNDr. Barbara Lazoriková, rektorát č. 117). Po preverení funkcionality karty a ak  neuplynuli 2 roky od vydania preukazu, máte nárok na bezplatné vystavenie nového preukazu v rámci reklamačného poriadku.
 

INFORMÁCIE O PREUKAZOCH PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

Dňom úspešného absolvovania štátnic (riadne skončenie štúdia) prestávate byť študentom našej univerzity. Koniec platnosti preukazu študenta je 30.jún príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje do 30.septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok.
Dňom zaevidovania iného skončenia štúdia v systéme AIS prestávate byť študentom našej univerzity.

Z toho vyplýva:
 1. Od tohto dátumu nemáte nárok na štátom garantované zľavy do veku 26 rokov v doprave. V systéme preukazov AU sa nastaví deň ukončenia štúdia ako dátum konca platnosti preukazu denného študenta AU pre dopravné aplikácie.
 2. Pri platnej ISIC známke (predtlačenej alebo nalepenej na zadnej strane preukazu s vizuálom ISIC) zľavy a benefity u partnerov CKM SYTS platia až do konca septembra uvedeného roka.

Študent, na ktorého sa vzťahuje ukončenie štúdia, by si mal preukaz priložiť k univerzitnému terminálu a aktualizovať zmenený dátum platnosti. Pokiaľ preukaz nie je priložený k terminálu, študent sa o zmene platnosti dozvie až pri využívaní konkrétnej služby (v autobuse dopravnej spoločnosti, vo vlaku ŽSSK).
Čipová karta, ktorú študent využíval na zákonom uznané zľavy, mu bola na tieto zľavy deaktivovaná. Riadnym alebo iným skončením štúdia stráca na tieto zľavy nárok. Čip v karte zostáva naďalej aktívny pre aplikáciu dopravy – študent môže kartu používať na nabitie predplatného cestovného lístka, príp. elektronickej peňaženky pre dopravné podniky, SAD-ky a ostatných prepravcov už bez študentskej zľavy.

ŽSSK si dôsledne kontrolujú platnosť preukazov. Použitie v autobusoch u jednotlivých dopravcoch sa líši podľa prepravného poriadku, tzv. tarify.

Študentom univerzity vo vyššom stupni štúdia sa stanete zápisom do budúceho akademického roka.

Na stránkach Železničnej spoločnosti Slovensko pre žiakov a študentov. http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935