Sociálne štipendium

Akadémia poskytuje sociálnu podporu študentom Akadémie priamou formou prostredníctvom štipendií a nepriamou formou poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním, na podporu športových a kultúrnych činností študentov.

Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie. Pri počte uchádzačov o niektorú z nenárokovýchslužieb presahujúcom jej celkovú kapacitu sa služba poskytne uchádzačom podľa kritérií vopred určených akadémiou, ktoré zohľadnia najmä sociálnu situáciu a študijný prospech uchádzača.

Ak študent využil sociálnu podporu na iný účel, než na aký je určený, alebo ak sociálnu podporu využil napriek tomu, že na ňu nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona o vysokých školách.

Akadémia v rámci svojich možností vytvára zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so zdravotným postihnutím vzhľadom na ich špeciálne študijné potreby bez znižovania požiadaviek na študijný výkon.

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z.z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte. Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Úplné znenie vyhlášky MŠ SR 102/2006 Z.z. a jej novelizácie


Relevantné dokumenty a tlačivá k soc. štipendiám:

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935