Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je Fakulta múzických umení. Bola založená pri vzniku Akadémie umení v roku 1997. Najmladšou fakultou je Fakulta Dramatických umení, ktorá bola založená v roku 1999


Fakulta muzických umení

WEB: fmu.aku.sk

Poslanie

Poslaním FMU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a výchova profesionálnych koncertných umelcov: sólistov, komorných a orchestrálnych hráčov, koncertných i operných spevákov (sólistov i zboristov), skladateľov a zborových dirigentov podľa jednotlivých študijných programov.

Charakteristika fakulty

Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici bola založená 1. júla 1997 a v súčasnosti je verejnou vysokou školou univerzitného typu . Obsahovým zameraním študijných programov sa sústreďuje na vzdelávanie a výchovu profesionálnych koncertných umelcov – sólistov, komorných a orchestrálnych hráčov, koncertných i operných spevákov, skladateľov a zborových dirigentov. Má akreditované všetky tri stupne vysokoškolského štúdia, habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie . Fakulta múzických umení tiež poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium.

1. stupeň – Bakalárske štúdium v študijných programoch:

Kompozícia a dirigovanie zboru, Interpretačné umenie - inštrumentálne, Vokálna interpretácia.

Hlavným zámerom bakalárskeho štúdia je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania v oblasti hudobnej interpretácie a kompozície. Absolvent štúdia disponuje potrebnými praktickými a teoretickými znalosťami a je spôsobilý tvorivo zúročiť zručnosti a znalosti v nadväzujúcom magisterskom štúdiu, prípadne pri výkone povolania v pedagogickej a interpretačnej oblasti.

2. stupeň – Magisterské štúdium v študijných programoch:

Kompozícia a dirigovanie zboru, Interpretačné umenie - inštrumentálne, Vokálna interpretácia

Umelecko - vzdelávací proces v druhom stupni vysokoškolského štúdia sleduje predovšetkým rozvíjanie talentu formou praktickej a teoretickej edukácie. Absolventi magisterského štúdia sú pripravení na povolanie profesionálneho umelca v oblasti interpretačného a kompozičného umenia.

3.stupeň – Doktorandské štúdium v študijných programoch:

Umelecká interpretácia hudobného diela, Umelecká tvorba hudobného diela

Jadro znalostí študijného programu sa zameriava na získanie poznatkov rezultujúcich z aktuálneho stavu vedeckého a umeleckého poznania, ktoré reflektuje súčasný stav v danom odbore. Cieľom štúdia je schopnosť prezentácie umeleckého hudobno– interpretačného projektu a s tým súvisiacej teoretickej práce.

Súčasťou umelecko-vzdelávacieho procesu na všetkých stupňoch štúdia je pravidelné koncertné účinkovanie študentov i pedagógov v rámci interných (na pôde FMU) a externých koncertných podujatí doma i v zahraničí. K hlavným zámerom fakulty patrí zvyšovanie kvality umelecko-vzdelávacieho procesu, ku ktorému výraznou mierou prispieva systematický výskum a vývoj v oblasti umenia, umelecká činnosť v rámci medzinárodných výmenných programov, organizovanie interpretačných kurzov, workshopov, súťaží, interpretačných a kompozičných seminárov, konferencií a sympózií.

Cieľom Fakulty múzických umení je vytvorenie tvorivého priestoru pre komplexný rozvoj umeleckej osobnosti s dôrazom na humánne a intelektuálne vyspelý postoj umelca v súčasnej spoločnosti. Jednotlivé študijné programy sú zamerané na rozvíjanie samostatnej umeleckej tvorivosti, na schopnosť invenčného a jedinečného myslenia, výsledkom ktorého sú umelecké výkony, dosahujúce medzinárodne akceptovateľnú úroveň.

K prioritným zámerom fakulty patrí spolupráca so zahraničnými inštitúciami, ktorej rozvíjanie je súčasťou dlhodobého zámeru.

Fakulta múzických umení prispieva k verejnému blahu vytváraním priaznivých podmienok pre kvalitu vzdelávania, výskumu , umeleckej činnosti uskutočňovaním procesu zvyšovania humánneho aspektu, duchovných hodnôt, morálky a etiky v demokratickej spoločnosti.

 


Fakulta výtvarných umení

WEB: fvu.aku.sk

Poslanie

Ťažiskom vzdelávania fakulty je štúdium vizuálneho jazyka jednotlivých médií v ich historickej genéze i súčasnosti. Systematicky rozvíja poznanie v umeleckom prejave, vychováva adepta výtvarného umenia, ktorý je vybavený všeobecným výtvarným vzdelaním, subjektívnym výtvarným prejavom s osobnostnou hodnotovou orientáciou. Rozsah a náročnosť študijných programov, systém praktickej i teoretickej prípravy vytvára poslucháčovi priestor pre sebapoznanie, formovanie jeho osobných postojov, názorov a vedomia zodpovednosti.

Charakteristika fakulty

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici bola založená 1. júla 1997 a v súčasnosti je verejnou vysokou školou univerzitného typu. Má akreditované všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. I. stupeň : Bakalárske štúdium v odboroch - maľba, grafika, sochárstvo a intermédiá a digitálne médiá. II. stupeň : Magisterské štúdium v študijnom programe - Voľné výtvarné umenie. III. stupeň : Doktorandské štúdium v študijnom programe - Voľné výtvarné umenie, v internej i externej forme.

VŠEOBECNÉ TEORETICKO FILOZOFICKÉ A UMELECKÉ VÝCHODISKÁ VZDELÁVANIA

• teória a typológia umenia
• história, vývoj a súčasnosť umenia
• umenie ako spôsob myslenia
• špecifiká jednotlivých druhov a oblastí umenia
• úloha, význam a funkcia umenia v historickom kontexte až po súčasnosť
• presahy rôznych druhov, oblastí umenia a médií navzájom

KONCEPCIA A POSTULÁTY VÝUČBY

• štúdium vo všetkých jeho troch stupňoch je koncipované, ako výskum problematiky súčasného výtvarného umenia v nevyhnutnej historickej kontinuite
• v obsahovej rovine dominuje snaha o nové vymedzenie a legitimizovanie všetkých médií a ich presahov do spoločensko – estetických a sociálnych kategórií, čo od nej
očakáva súčasnosť i umenie.
• v tematickej oblasti sonduje, analyzuje, porovnáva a vyhodnocuje všetky aktuálne spoločenské témy, ktoré súčasné umenie je schopné reflektovať
• akcelerácia štúdia i pedagogického procesu formou prednášok, workshopov, študentských prezentácii v kontexte umeleckého – vedeckého výskumu a grantovej činnosti fakulty je integrálnou súčasťou výučby
• permanentné rozširovanie a prehlbovanie priestoru pre tvorivý dialóg formou stáži, pracovných a tvorivých pobytov v rámci ERASMU i mimo neho a to doma i v zahraničí je pre študentov i pedagógov prioritou
Fakulta výtvarných umení ako verejná vysoká škola univerzitného typu vychováva svojich poslucháčov v duchu demokratických zásad slobody prejavu, umeleckému individualizmu a k takému stupňu vizuálnej gramotnosti, ktorá im umožňuje prostredníctvom umeleckej tvorby slobodne hľadať a nachádzať svoju umeleckú i ľudskú identitu.


Fakulta dramatických umení

WEB: fdu.aku.sk

Poslanie

Poslaním fakulty je pripravovať na umeleckú a pedagogickú dráhu ľudí, ktorí budú verejne pôsobiť cestou masovej tvorby umeleckého obrazu postaveného na sile slova , v tomto prípade slova umeleckého. Niet pochýb o tom, že práve umelecké slovo pôsobí na vedomie i charakter príjemcu priamo a okamžite a že je teda v rukách talentovaného a odborne dobre pripraveného tvorcu tým najvýznamnejším prostriedkom nielen bežnej a aj umeleckej komunikácie, ale je aj najdôležitejším prostriedkom šírenia vzdelania, osvety a propagandy.
 

Charakteristika fakulty

FAKULTA DRAMATICKÝCH UMENÍ (FDU) vznikla rozhodnutím Akademického senátu Akadémie umení v októbri 1998 (s účinnosťou od 1. januára 1999) z Katedry herectva a réžie, ktorú zastrešovala Fakulta múzických umení. Popri filmovom štúdiu, veľkokapacitnej prednáškovej a kino projekčnej sále, dabingovom a zvukovom štúdiu, využíva fakulta pre výučbu odborných predmetov aj tri divadelné scény – v priestoroch FDU novozrekonštruované Divadelné štúdio FDU s kapacitou 120 divákov, komornú scénu v Klube HaD s kapacitou 50 divákov a štúdio D44 s kapacitou 44 divákov v suterénnych priestoroch historickej budovy Štátnej vedeckej knižnice v centre mesta Banskej Bystrice.

Fakulta dramatických umení je verejnou vysokou školou univerzitného typu. Prvou dekankou FDU bola prof. Božidara Turzonovová. Po nej viedli fakultu prof. Ing. Ivan Stadtrucker, CSc. (2002-2006), doc. Mgr. art. Matúš Oľha (2006-2008), prof. Ľjuboslav Majera (2008) a doc. Mgr. Milan Švehlík, ArtD. (2008-2013). V roku 2013 bol do funkcie dekana zvolený doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.

V súčasnosti v študijnom odbore Divadelné umenie je možné študovať v bakalárskych a magisterských stupňoch v študijných programoch Herectvo, Divadelná dramaturgia a réžia a od r. 2013 v bakalárskom stupni študijný program Divadelný manažment. Od r. 2010 je možné v internej i externej forme pokračovať v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore Divadelné umenie.

V študijnom programe Herectvo ide o rozvoj kreatívnych dispozícií talentovaných študentov nielen v tradičnom type činoherného herectva, ale aj o rozvoj interdisciplinárne vybavených profesionálov pripravených realizovať svoj tvorivý potenciál vo filmovom, televíznom, rozhlasovom umení a multimediálnych performácií. Bakalársky stupeň končia poslucháči vytvorením dramatickej postavy pod vedením pedagóga v bakalárskej inscenácii na pôde školy a v magisterskom stupni absolvent končí umeleckým výkonom buď v inscenácii poslucháča Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie alebo pedagóga réžiev Divadelnom štúdiu fakulty, alebo v profesionálnom divadle.

Študijný program Divadelná dramaturgia, réžia a teatrológia pripravuje absolventov uvedených profesií, kde získavajú vedomosti z oblasti dejín svetového a slovenského divadla, poznávajú štýly, žánre a postupy z divadelnej tvorby. Obsah štúdia je postavený na individuálnej tvorivosti a realizácii umeleckého diela či už vo forme autorskej (vytvorenie dramatického alebo analytického textu) alebo réžie divadelného predstavenia. V bakalárskom stupni štúdia poslucháči získavajú poznatky z obidvoch profesií a slobodne sa môžu rozhodnúť ktorým smerom sa chcú ďalej špecializovať. V magisterskom stupni je štúdium už špecializované na dramaturgiu alebo réžiu. Bakalárske dramaturgické i režisérske výstupy realizujú poslucháči na pôde školy. Magisterské absolventské projekty je možné realizovať okrem školy aj v profesionálnych divadlách.

Od roku 2013 bol otvorený študijný program Divadelný manažment v bakalárskom stupni. Poslucháči tak získajú základné vedomosti z oblasti riadenia divadiel, kultúrnych inštitúcií, manažmentu kultúrnych centier, autorského práva, financovania kultúrnych aktivít a pod.

V študijnom odbore Divadelné umenie sa od roku 2010 pedagogicky realizuje aj III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium, ktoré je interného a externého charakteru. Interné štúdium poslucháč absolvuje za 3 roky, externé štúdium trvá 5 rokov. Súčasťou doktorandského štúdia je účasť poslucháčov na vedecko-výskumnej aktivite v kreatívnom, dokumentačnom a informačnom centre Fakulty dramatických umeníKleió, v ktorom tiež prebieha bloková teoretická výučba.

Na FDU sa od r. 2003 každoročnekoná v celoslovenskom kontexte jediná medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia Dnes a tu. Doteraz sa uskutočnilo desať ročníkov za účasti významných osobností z oblasti divadla zo Slovenska i zahraničia (Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Francúzsko, Rusko).

časťou divadelných aktivít FDU je tiež každoročný medzinárodný divadelný festival vysokých škôl Artorium. Okrem divadelných predstavení sa koná množstvo workshopov z oblasti divadelných aktivít, pod vedením významných divadelných osobností zo Slovenska i zahraničia.

V študijnom odbore Filmové umenie a multimédia je v súčasnosti možné študovať v dvoch študijných programoch: Filmovú dokumentárnu tvorbu v bakalárskom i magisterskom stupni a Filmovú dramaturgiu a scenáristiku v bakalárskom stupni s perspektívou magisterského stupňa.

Študijný program Filmovej dokumentárnej tvorby vychádza z tradičných profesií, ktoré sa podieľajú na vzniku filmu – od vytvorenia projektu (scenáristickú prípravu), cez réžiu, kameru, zvuk, strih až po záverečné práce. Poslucháči môžu „nonfiction“ film využívať nielen ako priestor pre experimentovanie, ale tiež ako priestor pre prípravu na prácu v hranom filme a tak podľa osobnostného záujmu rozvíjať svoj talent mimo hraníc dokumentárnej tvorby.

Študijný program Filmovej dramaturgie a scenáristiky ponúka záujemcom získať teoretické a praktické poznatky z filmového umenia a multimédií. Ťažisko štúdia je v individuálnej umeleckej autorskej práci študenta vedeného príslušným pedagógom. Štúdium sa končí ústnymi skúškami a písomnými seminárnymi prácami.

Podrobnejšia charakteristika fakulty


FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935