Kriteriá účasti na mobilite v programe Erasmu+

Mobility študentov

Kto sa môže stať Erasmus+ študentom?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

Podmienky mobility:

 • môže byť študent zo všetkých stupňov VŠ vzdelávania - Bc., Mgr., PhD.
 • každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.
 • študent môže realizovať mobilitu až od druhého ročníka Bc. denného štúdia
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné
 • mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • obsah a rozsah štúdia v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement)
 • domáca univerzita je povinná garantovať úplné uznanie absolvovaného štúdia
 • mobilita sa uskutočňuje na základe bilaterálnej dohody medzi univerzitami
 • každý partner v mobilite (univerzita) musí byť držiteľom EUC

Trvanie pobytu

Všeobecne je platný rozsah mobility minimálne 3 mesiace, maximálne 12 mesiacov. Stratégia AU je umožniť mobilitu čo najväčšiemu počtu študentov, preto je stanovená dĺžka pobytu od 3 do 5 mesiacov. Táto dĺžka pobytu študentovi umožňuje absolvovať celý semester aj so skúšobným obdobím. Grant sa prideľuje max na túto dĺžku pobytu. Dvojsemestrálne pobyty sú schvaľované iba výnimočne, a to formou predĺženia.

Predĺženie pobytu

Štúdium musí byť kontinuálne prepojené - t.j., že študent musí požiadať o predĺženie pobytu najmenej 1 mesiac pred pôvodne stanoveným termínom ukončenia mobility. V prípade súhlasného stanoviska AU musí predĺženie dátumovo bezprostredne nadväzovať.

 • Krátkodobé predĺženie (1 týždeň až 6 týždňov.): Týka sa študentov ZS aj LS, ak z objektívnych príčin (napr. termín skúšky a pod.) nemôžu v stanovenom termíne splniť všetky náležitosti vyplývajúce z LA. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu (forma nie je určená) v písomnej podobe s vlastnoručným podpisom
  • Doklady potvrdzujúce dôvody, pre ktoré študent žiada predĺženie (ak také sú k dispozícií).
 • Predĺženie o 1 semester: Týka sa výlučne študentov, ktorí vycestovali na mobilitu v ZS. Základnou podmienkou takéhoto predĺženia pobytu je splnenie všetkých náležitostí, vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium a LA za uplynulý semester. Študent predkladá:
  • Žiadosť o predĺženie pobytu v písomnej podobe s podpisom
  • Súhlas na predĺženie štúdia od domácej fakulty
  • Súhlas na predĺženie štúdia od zahraničnej univerzity
  • nový Learning Agreement na LS s novými záväzkami

Žiadosti sa predkladajú do kancelárie Erasmus+ v písomnej podobe.

V prípade, že žiadosť študenta bude akceptovaná, dostane na podpis Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnej podpory s dohodnutými zmenami.

Študent je povinný pre vykonanie akejkoľvek zmeny v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku (napr. zmena termínu pobytu na zahraničnej univerzite) predložiť Žiadosť o zmenu zmluvy.

Mobility pracovníkov

Grant z prostriedkov programu Erasmus+ spravovaný Akadémiou umení je možné prideliť učiteľovi ale aj nepedagogickému zamestnancovi bo inému pracovníkovi, ktorý:

 • je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+
 • je zamestnancom (na pracovnú zmluvu) Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • má vopred dohodnutý a schválený program výučby alebo plán školenia

Program výučby alebo program školenia musí byť schválený pred odchodom na mobilitu všetkými stranami. Za Akadémiu umení plán výučby schvaľuje Inštitucionálny koordinátor programu Erasmus alebo rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Výučba

V prípade výučby musia byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská - v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus a musia mať podpísanú Medziinštitucionálnu dohodu.

Hosťujúci učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba). Vo všetkých prípadoch vykonaná výučba musí byť integrovaná do študijného programu hostiteľskej inštitúcie. Vzhľadom na dostatočný počet miest na mobilitu sa na Akadémii umení neuplatňuje dodatočná výberová procedúra.
V prípade mobility zamestnancov z podnikov, ktorí prídu vyučovať na vysokú školu, je mobilita organizovaná na základe pozvania vysokej školy. Grant na mobilitu udeľuje zamestnancovi podniku vysoká škola.

Školenie

Výber zamestnancov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Vysielajúca vysoká škola a hostiteľská vysoká škola/podnik musia mať ešte pred začiatkom mobility dohodnutý program školenia, ktorého sa zúčastnia zamestnanci vysokej školy (Program mobility – školenie).

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935