Predkladanie správ a uznanie mobility

Predkladanie správa a dokladov - študenti

Študent sa zaväzuje po ukončení mobility dodať inštitúcii nasledujúce dokumenty:

 • certifikát, alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility
 • výpis výsledkov o štúdiu respektíve o stáži
 • záverečné testovanie jazykových schopností po ukončení mobility cez systém OLS
 • podanie správy cez MT+ po prijatí výzvy deň po zmluvnom ukončení mobility

Informačné nástroje EK

Mobility Tool+ je informačný systém, ktorý umožňuje príjemcom grantov v programe Erasmus+ vytvárať a spravovať informácie o projekte , získavať správy účastníkov mobilít a podávať záverečnú správu o projekte národnej agentúre. Národné agentúry používajú Mobility Tool+ na monitorovanie a overovanie informácií o projekte, ktoré príjemca do systému zadal, kedykoľvek a kdekoľvek.

Online Linguistic Support (OLS) je nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti a podporou jazykovej prípravy zvýšiť kvalitu mobility v rámci programu Erasmus+. Nástroj OLS umožňuje Európskej komisii, národným agentúram, no najmä inštitúciám riadiť a monitorovať napredovanie účastníkov v ich jazykových zručnostiach. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom jazykový kurz.

Akadémia umení uznáva mobilitu študenta v zahraničí na základe

 1. Zmluvy o štúdiu ak:
  • Pred začatím realizácie mobility študenta má študent vopred vystavenú a podpísanú Zmluvu o štúdiu, ktorá musí byť schválená Inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus na Akadémii umení, príjmajúcou VŠ a musí byť podpísdaná aj študentom
  • Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu, ktoré študent zistí po príchode na prijímajúcu VŠ, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode. Nevyhnutné zmeny musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými troma stranami.
 2. Pracovného plánu stáže ak:
  • Pred začatím realizácie mobility študenta má študent vopred vystavený a podpísaný Pracovný plán stáže, ktorý musí byť schválený Inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus na Akadémii umení, príjmajúcim podnikom a musí byť podpísdaný aj študentom
  • Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Pracovnom pláne stáže, ktoré študent zistí po príchode do podniku, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po jeho príchode. Nevyhnutné zmeny musia byť odsúhlasené a podpísané všetkými troma stranami.

Podrobnosti o uznaní jednotlivých predmetov a celelej uznávaciej procedúre poskytne štúdijný Prodekan príslušnej fakulty alebo Prorektor pre vzdelávanie pred odchodom na mobilitu.

Predkladanie správa a dokladov - učitelia a pracovníci AU

Všetci pracovníci AU, ktorých zahraničná pracovná cesta sa realizuje cez program Erasmus+ musia po ukončení mobility bezodkladne dodať Akadémii umení nasledujúce dokumenty:

 • cestovný príkaz* so všetkými relevantnými dokladmi (orginály) o ceste, poistení a ubytovaní.
 • certifikát z prijímajúcej inštitúcie alebo iný doklad, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec aktivity
 • podanie správy cez MT+ po prijatí výzvy deň po zmluvnom ukončení mobility

* Všetci pracovníci AU cestujú na zahraničnú pracovnú cestu na základe VOPRED schváleného a podpísaného (Inštitucionálnym koordinátorom alebo rektorom) cestovného príkazu, ktorý sa zúčtováva v zmysle platného Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a internej smernice AU. Súčasťou cestovného príkazu musí byť vopred schválený program výučby alebo program školenia podpísaný troma stranami (Inštitucionálnym koordinátorom programu Erasmus alebo rektorom na Akadémii umení v Banskej Bystrici,  prijímajúcou inštitúciou, pracovníkom VŠ).

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935